Actievoorwaarden ’20 minutes challenge’

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ’20 minuten challenge (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.
  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  • Deze Actie begint op 25 APRIL 2022 en eindigt op 29 MEI 2022 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De actie
 • Deelnemers worden opgeroepen om hun ideeën te delen voor een uitdaging die zij zelf binnen 20 minuten kunnen klaren via de actiepagina dominos.nl/20min. Er zullen 5 inzendingen uitgekozen worden om de uitdaging daadwerkelijk uit te gaan voeren. Redden zij inderdaad hun uitdaging binnen 20 minuten, dan maken zij kans op de hoofdprijs of een van de andere prijzen.
 • Gedurende de actieperiode worden de ingezonden 20 minuten challenges beoordeeld door een jury. Er zullen vijf uitvoerbare doch unieke uitdagingen worden geselecteerd.

 • Bij acceptatie van de prijs van de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 • Deelname gaat middels het indienen van een uitleg over de uitdagingen die binnen 20 minuten geklaard kan worden en het vermelden van het e-mailadres waarop Domino’s je kan contacteren
 • Vervolgens nodigt Domino’s 5 deelnemers uit per e-mail voor deelname aan de uitvoering van de challenge. De Deelnemer moet zijn of haar 20 minuten challenge kunnen uitvoeren op de gekozen datum en locatie door Domino’s.
 • De challenge zal worden gefilmd door Domino’s en kan worden verspreid op onze social media kanalen. Door deel te nemen geef je hiervoor uitdrukkelijk toestemming.
 • Indien de Deelnemer niet binnen 24 uur op de uitnodiging per e-mail voor uitvoering van de 20 minuten challenge reageert, vervalt de deelname en heeft Domino’s het recht om een andere deelnemer te benaderen.
 • Deelnemers kunnen zo veel 20 minuten challenges indienen als men er kan verzinnen.
 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.
 • De Actie is alleen geldig in Nederland.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl
 1. Prijzen
 • Je maakt kans op een van de prijzen bij het behalen van de challenge op uitnodiging van Domino’s. De verdeling van de prijzen wordt bepaald d.m.v. een stemming op een Domino’s online kanaal.
 • De hoofdprijs is een rondreis voor 2 personen door Europa met de trein waarin je door of langs 20 steden gaat waar een Domino’s winkel te vinden is. De reis wordt geboekt door reisorganisatie KILROY in samenwerking met Domino’s. De aangeboden rondreis bestaat uit een treinreis van 21 dagen railpas jongeren, hotelaccomodatie, hoge snelheidstreinreserveringen, boekingskosten, één vlucht van eindlocatie naar Amsterdam Schiphol Airport of Eindhoven Airport te Nederland en €500,- cash aan zakgeld. De startdatum van de reis kan plaatst vinden 4 weken nadat de boeking heeft plaats gevonden. De reis mag plaats vinden in de maanden juli, augustus en september van 2022. De treinreserveringen zullen gemaakt moeten worden samen met de prijswinnaar en reisgenoot. De boeking kan alleen gedaan worden als KILROY onderstaande informatie ontvangt van de winnaar en medereiziger:
  • Naam van prijswinnaar & reisgenoot zoals in paspoort vermeld staat
  • Geboorte data
  • Geslacht
  • E-mail adres

 

 • 2e prijs is een vlucht van 20 minuten in een helikopter. De vlucht vindt plaats op een datum en locatie in Nederland aangedragen door Domino’s. De prijswinnaar mag 3 passagiers meenemen. Het gezamenlijke gewicht van de 4 passagiers mag maximaal 320 kg zijn.
 • 3e prijs is 20 minuten racen op het circuit van Zandvoort. De prijs wordt uitgereikt middels een voucher bij een door Domino’s geselecteerde partij. De voorwaarden van de voucher zijn van toepassing.
 • 4e prijs is 20 minuten flyboarden. De prijs wordt uitgereikt middels een voucher bij een door Domino’s geselecteerde partij. De voorwaarden van de voucher zijn van toepassing.
 • 5e prijs is 20 weken gratis pizza, uitgevoerd in de ontvangst van een giftcard t.w.v. €200,- geldig t/m 31 december 2022
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.
 • Wanneer een winnaar niet in de gelegenheid is om op de door de organisatie aangedragen voorwaarden van de prijzen te voldoen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.
 • Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending per mail of telefoongesprek naar het opgegeven mailadres dan wel telefoonnummer dat Deelnemer heeft opgegeven in het formulier op de actiepagina.
 • Indien Deelnemer niet binnen 24 uur na bekendmaking op een door Deelnemer gespecificeerd mailadres de prijs in ontvangst heeft genomen door te reageren per mail, vervalt de prijs aan Organisator.
 • Bij het in deelnemen aan de 20 minuten challenge, geeft de Deelnemer toestemming om zichzelf en zijn/haar gezelschap te laten filmen tijdens het uitvoeren van de 20 minuten challenge ten behoeve van content die door Domino’s verspreid kan worden op kanalen die zij geschikt hiervoor achten.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 • Enige verschuldigde (kansspel)belastingheffingen op de hoofdprijs komen voor rekening van de winnaar.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

 

 1. COVID-19
 • Bij uitvoering van de actie worden de richtlijnen vanuit het RIVM aangehouden om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.
 • Indien na het verstrijken van de inzendingsdatum de maatregelen vanuit het RIVM worden verzwaard, is het mogelijk dat de prijsuitreiking wordt verplaatst of geannuleerd.