BESTEL ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

Actievoorwaarden ‘Krijg €7,50 korting op je eerste bestelling in de nieuwe app’

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Krijg €7,50 korting op je eerste bestelling in de nieuwe app’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan het Defensiedok 4 te (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisatie gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

  • Deze Actie begint op 1 mei 2023 en eindigt op 14 mei 2023 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De Actie
 • Krijg €7,50 korting bij je eerste bestelling via de vernieuwde Domino’s Pizza App van 1 t/m 14 mei 2023 bij een minimaal bestelbedrag van €22,50. Maak een account aan in de app en voeg de €7,50 kortingscoupon (te vinden bij ‘opgeslagen vouchers’ in de app) toe aan je eerste bestelling. De korting is geldig bij een minimaal bestelbedrag van €22,50, waarvan minimaal €7,50 moet worden besteed aan pizza.
 • Indien je al een account hebt in de Domino’s Pizza App, krijg je bij een bestelling via de app 10% korting op pizza. Gebruik hiervoor de coupon, te vinden in ‘opgeslagen vouchers’.
 • Drukfouten en assortimentswijzigingen voorbehouden.
 • Deze actie is niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 • De korting is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.
 • Bij het plaatsen van een order met de vouchercode behorende bij deze Actie, verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de Actievoorwaarden.
 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele kortingen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname of meerdere accounts op naam van dezelfde persoon zal als fraude worden beschouwd.

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 • Om gebruik te kunnen maken van de €7,50 korting moet de klant gebruik maken van de vouchercode te vinden bij ‘opgeslagen vouchers’.
 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.
 • De Actie is alleen geldig in Nederland.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de App of links naar de websites van derden.
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

 

 

 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.