BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden ‘Win jouw bucket list wens’

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Win jouw bucket list wens’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.
  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  • Deze Actie begint op 15 FEBRUARI 2021 en eindigt op 21 MAART 2021 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De actie
 • Deelnemers worden opgeroepen om aan te geven wat hun ‘Bucket list wens’ is. Bij aanschaf van een Domino’s Crunchy Chicken Bucket ontvangt men een code via de mail. Via deze mail kan men doorklikken naar het actie platform, waar men met gebruik van de unieke code hun wens kan indienen. Dit kan via drie vaste wensen of een eigen omschreven wens.
 • Gedurende de actieperiode worden de ingezonden Bucket list wensen beoordeeld door een jury. Er zullen drie uitvoerbare wensen worden geselecteerd. Vanwege Covid-19 zal niet alles mogelijk zijn.
 • Bij acceptatie van de prijs van de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.
 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
 • Deelname gaat middels aanschaf van een Crunchy Chicken bucket. Na bestelling ontvang je een mail met unieke code. Met deze code kan een wens ingediend worden via het platform wat bereikbaar is vanuit de ontvangen e-mail.
 • Je kunt per unieke code éénmaal deelnemen aan de actie. Met meerdere codes kan je meerdere wensen indienen.
 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.
 • De Actie is alleen geldig in Nederland.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl
 1. Prijzen
 • De drie hoofdprijzen zijn uitgevoerde Bucket list wensen.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.
 • Wanneer een winnaar niet in de gelegenheid is om op de door de organisatie aangedragen datum aanwezig te zijn voor het vervullen van de opgegeven Bucket list wens, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.
 • Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending per mail of telefoongesprek naar het opgegeven mailadres dan wel telefoonnummer dat Deelnemer heeft opgegeven in het formulier op de actiepagina.
 • Indien Deelnemer niet binnen 24 uur na bekendmaking op een door Deelnemer gespecificeerd mailadres de prijs in ontvangst heeft genomen door te reageren per mail, vervalt de prijs aan Organisator.
 • Bij het in ontvangst nemen van de prijs, geeft de deelnemer toestemming om zichzelf en zijn/haar gezelschap te laten filmen tijdens de Bucket list wens vervulling ten behoeve van content die door Domino’s verspreid kan worden op kanalen die zij geschikt hiervoor achten.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 • Enige verschuldigde (kansspel)belastingheffingen op de hoofdprijs komen voor rekening van de winnaar.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 1. COVID-19
 • Bij uitvoering van de actie worden de richtlijnen vanuit het RIVM aangehouden om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.
 • Indien na het verstrijken van de inzendingsdatum de maatregelen vanuit het RIVM worden verzwaard, is het mogelijk dat de prijsuitreiking wordt verplaatst of geannuleerd.