BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden ‘Pizza Picknick op een droomlocatie’

 

1. Algemeen
• Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Pizza Picknick op een droomlocatie’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend.

• Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

• Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

• Deze Actie begint op 29 JUNI 2020 en eindigt op 30 AUGUSTUS 2020 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

2. De actie
• Deelnemers worden opgeroepen om aan te geven op welke ‘droomlocatie pizza picknick’ zij kans willen maken en een motivatie achter te laten via een formulier op de actiepagina dominos.nl/order-anywhere

• Gedurende de actieperiode worden de ingezonden motivaties per droomlocatie beoordeeld door een jury. Per droomlocatie zal er maximaal een (1) winnaar worden gekozen.

• Bij acceptatie van de prijs van de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.

• Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

• Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

• In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

• Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

3. Deelname
• Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

• Je kunt per emailadres éénmaal deelnemen aan de actie.

• Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

• Actie is alleen geldig in Nederland.

4. Aansprakelijkheid
• Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

• Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

• Op de actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Organisator handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

• Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

5. Prijzen
• De hoofdprijs is een Domino’s pizza picknick op de gekozen droomlocatie. De picknick en de toegang tot de locatie worden door Domino’s geregeld.
• De hoofdprijs wordt maximaal 1 keer per droomlocatie weggegeven.
• Iedere deelnemer ontvangt direct een kortingscode voor een stapelkorting: 10% korting op 1 pizza, 20% korting op 2 pizza’s en 30% korting op 3 pizza’s bij gebruik van Domino’s Order Anywhere (alleen geldig bij bezorgen, excl. Promopizza & Dominator. Geldig van 29 juni t/m 31 aug 2020)
• De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
• De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Privacy
• Deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Actie.
• Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemers worden uitsluitend verzameld ten behoeve van de Actie, worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Organisator zal verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie het privacystatement op [LINK].
• Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl


7. Slotbepalingen
• Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
• Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.
• Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
• Wanneer een winnaar niet in de gelegenheid is om op de door de organisatie aangedragen datum aanwezig te zijn voor de pizza picknick, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.
• Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending per mail of telefoongesprek naar het opgegeven mailadres dan wel telefoonnummer dat Deelnemer heeft opgegeven in het formulier op de actiepagina.
• Indien Deelnemer niet binnen 24 uur na bekendmaking op een door Deelnemer gespecificeerd mailadres de prijs in ontvangst heeft genomen door te reageren per mail, vervalt de prijs aan Organisator.
• Bij het in ontvangst nemen van de prijs, geeft de deelnemer toestemming om zichzelf en zijn/haar gezelschap te laten filmen tijdens de pizza picknick ten behoeve van content die door Domino’s verspreid kan worden op kanalen die zij geschikt hiervoor achten.
• Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.