BESTEL ONLINE

 

 

 

 

Actievoorwaarden ‘Thich Shake Campagne Chef je Shake’  

 1. Algemeen
 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de Thick Shake campagne Chef je Shake’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: “Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De Actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op: https://www.dominos.nl/menu/thickshakes/voorwaarden  

 

 • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.  
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 
   

 

 1. De actie
 • Deze Actie begint op 15 mei 2023 en eindigt op 1 oktober 2023 (hierna: ‘’de Actieperiode’’). 

 

 • Deelnemers kunnen smaaksuggesties delen van 15 mei 2023 tot en 28 mei 2023. 

 

 • Deelnemers kunnen stemmen op smaken van 29 mei 2023 tot en met 4 juni 2023  

 

 • Deelnemers van de actie dienen een smaaksuggestie met de Organisator te delen via de genoemde website. Hiermee maken de deelnemers kans op 5% van de omzet van de uiteindelijke smaak die wordt geïntroduceerd.  

 

 • Organisator heeft het genoemde percentage van 5% van de omzet gemaximeerd tot een bedrag van € 3.000,-. 

 

 • Wanneer de deelnemer akkoord gaat met deze Actievoorwaarden gaat de deelnemer ook akkoord met het ontvangen van mails van de Organisator met betrekking tot acties.  

 

 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

 

 

 

 

 

 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende 15 mei 2023 tot en met 28 mei 2023.  
 • De Actie is alleen geldig bij Domino’s Pizza in Nederland. 

 

 • Bij deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met deze Actievoorwaarden. 

 

 • Indien meerdere mensen de winnende smaak insturen wordt er willekeurig een winnaar gekozen uit de groep mensen die de winnende smaak heeft bedacht.  

 

 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders of voogd vereist. In het geval de ouders of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs opnieuw worden uitgereikt. 

 

 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik. 
  De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de deelnemers worden gebruikt om een winnaar te kiezen en om mails te sturen over acties van de Organisator.  
   
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator, daarna wordt de prijs opnieuw uitgereikt. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd. 

 

 1. 4. Te winnen prijs 

 

 • De precieze hoeveelheid van het geldbedrag wordt op 1 oktober 2023 berekend. Of, indien 5% van de omzet hoger is dan het bedrag van € 3.000, zal het geldbedrag van € 3.000 worden uitgereikt. 

 

 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijs verdeling. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze Actievoorwaarden een onterechte ontvanger zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te laten vervallen. 

 

 • Onder prijs ontvangen wordt verstaan toezending van het geldbedrag naar het door de deelnemer gedeelde rekeningnummer. 

 

 • Er geldt voor een door een deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van het tegoed vervalt deze aan Organisator. 

 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

 

 1. 5. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie. 

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.  
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden. 
   
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren de privacy van de deelnemer en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 

 

 • Je hebt het recht om als deelnemer persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl 
   
 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator. 

 

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.