BESTEL ONLINE

 


 

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Vega(n) op de kaart campagne’

1. Algemeen
○ Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Vega(n) op de kaart campagne’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

○ Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie (hierna: “Deelnemers”). Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

○ Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

○ Deze Actie begint op 03 JANUARI 2022 en eindigt op 30 JANUARI 2022 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

2. De actie
○ Klanten kunnen gedurende de Actieperiode een Instagram DM of bericht via Facebook Messenger sturen naar het account van Domino’s Pizza Nederland. De klant behoort in het bericht zijn/haar ervaring te delen wanneer hij/zij zich beperkt voelde in de vegetarische/vegan maaltijdopties.

○ Gedurende de actieperiode worden iedere dag alle berichten gelezen en worden er willekeurig maximaal 10 winnaars die voldoen aan de voorwaarden getrokken als winnaar.

○ Bij het versturen van een Instagram DM of bericht via Facebook Messenger met betrekking tot deze actie, verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de Actievoorwaarden.

○ Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

○ Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

○ De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op alle persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

○ In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

3. Deelname
○ Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

○ De klant neemt deel door een Instagram DM of bericht via Facebook Messenger te sturen naar het account van Domino’s Pizza Nederland. De klant behoort in het bericht zijn/haar ervaring te delen wanneer hij/zij zich beperkt voelde in de vegetarische/vegan maaltijdopties.

○ Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

○ De Actie is alleen geldig in Nederland.

○ De prijs kan alleen bezorgd worden indien het bezorgadres binnen het bezorggebied van Domino’s Pizza Nederland valt.

○ Indien het bezorgadres niet binnen het bezorggebied van een filiaal van Domino’s Pizza Nederland valt vervalt de prijs.


4. Aansprakelijkheid

○ Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

○ Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

○ Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

5. Prijzen
○ Dagelijks worden er maximaal 10 prijzen weggegeven. Deze prijzen bestaan uit een vegetarisch of vegan driegangen menu.

○ Indien de prijswinnaar kiest voor het vegetarische menu, zal hij/zij het volgende ontvangen:
■ Voorgerecht: Jalapeño Cheese Bites
■ Hoofdgerecht: Pizza Vegeroni
■ Nagerecht: Thick Shake Banana

○ Indien de prijswinnaar kiest voor het vegan menu, zal hij/zij het volgende ontvangen:
■ Voorgerecht: Vegan Crunchy Chicken
■ Hoofdgerecth: Pizza Vegan Veggi
■ Nagerecht: Cinnastix

○ Indien onverhoopt één (of meerdere) van de componenten van het driegangen menu niet beschikbaar zijn, ontvangt de prijswinnaar een vervangend component of vervalt dit component.

○ De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

○ Indien een Deelnemer een van de prijzen heeft gewonnen, wordt deze op de hoogte gesteld via een reactie op het Instagram DM bericht of Facebook Messenger bericht wat is verstuurd naar Domino’s Pizza Nederland.

○ De Deelnemer dient bij het aanvaarden van de prijs zijn/haar volledige naam, e-mailadres en bezorgadres te delen ten behoeve van het bezorgen van het driegangen menu.

○ Domino’s laat het driegangen menu zo spoedig mogelijk tijdens de dinerperiode bezorgen, doorgaans binnen 48 uur. Er zal een optie gegevens worden voor bezorgen tussen 17:00 en 19:00.

○ Organisator is niet verantwoordelijk voor het eerder/later aankomen van de bestelling in verband met onvoorziene omstandigheden.

○ Indien een Deelnemer niet binnen 48 uur heeft gereageerd op het bericht waarin bekend wordt gemaakt dat hij/zij de winnaar is, vervalt de prijs en behoudt Domino’s het recht om de prijs uit te reiken aan een andere Deelnemer dan wel te laten vervallen.

○ De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform Actievoorwaarden.

○ Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan organisator.

○ Enige verschuldigde (kansspel)belastingheffingen op de hoofdprijs komen voor rekening van de winnaar.

○ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


6. Slotbepalingen
○ Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

○ Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.

○ Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.