BESTEL ONLINE

Domino's Loyaliteitsprogramma (NL) - Algemene Voorwaarden

Het Domino's Loyaliteitsprogramma is een spaarprogramma waarmee deelnemers (Deelnemers, U) die zich hebben geregistreerd voor een account (Account) en zich voor het programma hebben aangemeld, punten kunnen verzamelen die door Domino's (Punten) zijn uitgegeven door middel van Bestellingen en deze punten kunnen inwisselen voor de producten van Domino's (Loyaliteitsprogramma) zoals deze van tijd tot tijd worden aangekondigd.

Deze Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) beschrijven hoe Deelnemers kunnen deelnemen aan het Loyaliteitsprogramma en toegang kunnen krijgen tot en gebruik kunnen maken van het platform, de systemen en de gerelateerde diensten (Platform) zoals aangeboden door Domino's Pizza Nederland BV (DPN, wij).

 1. VOORWAARDEN
  • Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en DPN met betrekking tot uw gebruik van het Platform en uw deelname aan het Loyaliteitsprogramma.
  • U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden wanneer u:
   • ons laat weten (mondeling, schriftelijk of anderszins) dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden;
   • een account aanmaakt op het Platform;
   • op andere wijze gebruik maakt van het Platform.
  • U mag het Platform alleen gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden.
  • Wij behouden ons het recht voor om een deel van het Platform te wijzigen, permanent of tijdelijk buiten werking te stellen, of te verwijderen, en om enig deel van Platform of materiaal op het Platform op elk moment te wijzigen, te wijzigen of in te trekken, zonder daartoe aansprakelijk te zijn richting u of andere Deelnemers.
  • Indien een wijziging van deze Voorwaarden uw rechten of verplichtingen wezenlijk beïnvloedt, kunnen wij u onverplicht van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.
  • Als u het Platform blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met een wijziging, intrekking of aanvulling van deze Voorwaarden door ons.
 1. TERMIJN
 • Het Loyaliteitsprogramma begint op of rond 23 september.
 • Uw overeenkomst met DPN gaat in op het moment dat u deze Voorwaarden accepteert in overeenstemming met artikel 1 en vervalt op de datum waarop de overeenkomst wordt beëindigd of afloopt in overeenstemming met artikel 10.
 1. GEBRUIK
 • Het Loyaliteitsprogramma staat open voor inwoners van Nederland.
 • Om een account aan te maken en deel te nemen aan het Loyaliteitsprogramma moet u een geldig e-mailadres hebben en ten minste 18 jaar oud zijn, of toestemming hebben van een ouder of wettelijk voogd.
 1. ACCOUNT
 • Om toegang te krijgen tot het Loyaliteitsprogramma moet u een account (Account) aanmaken op https://www.dominos.nl.
 • Door een Account aan te maken, gaat u akkoord met en bevestigd u dat u:
  • toestemming heeft van een ouder of voogd als u jonger bent dan 18 jaar;
  • niet meer dan één Account registreert, noch een Account namens iemand anders registreert of een valse of misleidende Account aanmaakt;
  • de Account niet overdraagt aan een ander (rechts)persoon;
  • de beveiliging van uw gebruikersnaam, wachtwoord en andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot uw Account waarborgt;
  • ons onmiddellijk op de hoogte stelt in het geval van bekend of vermoedelijk onbevoegd gebruik van uw Account, of een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging, met inbegrip van verlies, diefstal of verlies van het wachtwoord voor uw Account;
  • de nodige maatregelen neemt om te voorkomen dat uw Account onbevoegd wordt gebruikt door contact met ons op te nemen om uw inloggegevens te wijzigen of door contact op te nemen de derde partij, zoals Facebook, Google of PayPal met welke gegevens u de Account heeft aangemaakt; en
  • de gegevens van uw Account bijwerkt en up-to-date houdt, met inbegrip van alle e-mailadressen, woonadressen, postadressen en alle andere contact- of persoonsgegevens die we nodig hebben bij het aanmaken van uw Account.
 1. LOYALITEITSPROGRAMMA
 • Punten verdienen
  • Punten verdienen via online aankopen: Deelnemers die een Account hebben aangemaakt, verdienen 10Punten voor elke bestelling van EUR 10 of meer die via het online bestelplatform van Domino's wordt uitgegeven via een deelnemende Domino's winkel in Nederland (Bestelling), op voorwaarde dat zij zijn ingelogd op hun Account op het moment dat zij de Bestelling doen of dat zij de Punten binnen de daarvoor in aanmerking komende periode claimen nadat zij een Bestelling hebben geplaatst in overeenstemming met artikel 1(d). Verdiende punten zijn meestal binnen 48 uur na een in aanmerking komende bestelling beschikbaar op uw Account.
  • Limiet: Een Deelnemer kan maximaal 10 punten per dag verdienen, ongeacht het aantal in aanmerking komende Bestellingen dat een Deelnemer indient.
  • Verdien bonuspunten of andere beloningen: Van tijd tot tijd kan u de mogelijkheid worden geboden om extra bonuspunten of andere beloningen te verdienen voor een in aanmerking komende Bestelling gedurende een beperkte periode (Bonuspunten). Afhankelijk van het aanbod, kan het nodig zijn dat u het aanbod eerst moet activeren door de instructies op te volgen die u krijgt voordat u de aankoop doet om de Bonuspunten te ontvangen of de beloning te ontvangen. Uw online Bestelling moet binnen de aangegeven termijn worden ingevuld en moet worden gedaan met het e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld.
  • Het aanvragen van punten voor online aankoop na bestelling is geplaatst: Als u een Bestelling doet, maar geen gebruik heeft gemaakt van een Account, kunt u na uw Bestelling punten aanvragen. U moet het verzoek met behulp van een geldige Account (die na uw Bestelling kan worden aangemaakt) binnen dertig (30) dagen na de datum van de Bestelling indienen door de link in de bevestiging van de Bestelling te bezoeken en de aanwijzingen te volgen. Verzoeken om Bonuspunten worden niet in behandeling genomen. U mag slechts één voorgenoemde aanvraag na aankoop doen per dertig dagen. Als de winkel waar u bestelde niet deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma, kunt u geen punten claimen.
  • Geen contante waarde of overdraagbaarheid: Punten zijn geen eigendom, geven een Deelnemer geen verworven recht of belang en hebben geen geldwaarde. Als zodanig zijn punten niet inwisselbaar voor contant geld, of overdraagbaar om welke reden dan ook, waaronder bij overlijden, in het kader van een persoonlijke relatie of anderszins van rechtswege. De verkoop van Punten is ten strengste verboden en DPN kan de Account beëindigen van Deelnemers die proberen Punten te verkopen. Punten die bij beëindiging van het Loyaliteitsprogramma op de Account van een Deelnemer blijven staan worden zonder vergoeding afgeschreven. Punten kunnen niet worden overgedragen of overgedragen naar andere programma's van DPN (indien van toepassing), tenzij DPN dit naar eigen goeddunken expliciet anders bepaalt.
  • Niet in aanmerking komende orders: Bestellingen voor Domino's menu-items die via externe platformen worden ingediend leveren geen punten op en komen niet in aanmerking voor het Loyaliteitsprogramma.  
 • Punten inwisselen
  • Beloningen: Deelnemers die ten minste zestig (60) Punten hebben verdiend, kunnen hun Punten inwisselen voor een Medium Pizza van Domino's (Beloningsproduct), wanneer zij een online bestelling plaatsen op de online bestelwebsite of -toepassing van Domino's online. Punten kunnen niet worden ingewisseld bij het bestellen van Domino's menu-items via externe aggregators of bij het bestellen van applicaties. DPN kan het aantal Punten dat nodig is om een Beloningsproduct te verdienen wijzigen en zal zich inspannen om alle deelnemers van deze wijziging op de hoogte te stellen.
  • Hoe Punten te gebruiken: Deelnemers kunnen Punten online bij Domino's locaties in Nederland inwisselen door te klikken op de inwisselingslink in hun Punten Sparen Dashboard of de bestelprocedure en de instructies te volgen om een Medium Pizza te bestellen. Een saldo van nul Euro zal weergegeven worden in de winkelwagen van de Deelnemer voor het Beloningsproduct. Houd er rekening mee dat elke bestelling van een Beloningsproduct onderworpen is aan de minimale bezorgingvoorwaarden van een deelnemende winkel.
  • Limiet: Een Deelnemer mag maximaal vijf (5) Beloningsproducten in één bestelling inwisselen.
  • Inwisselen van punten: Alle inwisselingen van Punten zijn definitief en de Punten worden onmiddellijk van de Account van de Deelnemer afgetrokken. DPN zal geen terugbetalingen doen (in geld, punten of anderszins) nadat de Punten zijn ingewisseld.
  • Promotieaanbiedingen: Van tijd tot tijd kan DPN, naar eigen goeddunken, ervoor kiezen om de Deelnemers aanbiedingen te doen om Punten in te ruilen naast de mogelijkheid om Punten in te wisselen voor Punten Sparen Pizza. Deze aanbiedingen zijn mogelijk slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar, kunnen promotie punten opleveren met vooraf vastgestelde vervaldata en kunnen beperkt zijn tot bepaalde winkellocaties. DPN zal op dat moment de specifieke voorwaarden van dergelijke aanbiedingen verstrekken.
 • Inactiviteit & verval punten

Indien een Deelnemer gedurende driehonderdvijfenzestig (365) opeenvolgende dagen geen Punten verdient of inwisselt, verliest de Deelnemer alle Punten en/of enig Resterend Beloningsproduct op zijn Account, zonder compensatie.

 1. DEELNEMERS

De deelnemer erkent en stemt ermee in dat:

 • DPN alle maatregelen kan nemen die het noodzakelijk acht, met inbegrip van de opschorting of beëindiging van de toegang van een Deelnemer tot hun Account en het Platform zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer:
  • DPN dit noodzakelijk acht om haar rechten onder deze Voorwaarden en in het Platform te beschermen;
  • DPN dit noodzakelijk acht in het kader van de naleving van andere commerciële overeenkomsten waarbij het partij is;
  • de Deelnemer een bepaling van deze Voorwaarden heeft geschonden;
  • de Deelnemer het Platform onrechtmatig heeft gebruikt of DPN is van mening dat de Deelnemer dit waarschijnlijk zal doen.
  • DPN verdachte of ongevraagde activiteiten met betrekking tot Account vermoedt of heeft geconstateerd.
 • Niet alle Domino's winkels in Nederland deel nemen aan het Loyaliteitsprogramma. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om zich hiervan te vergewissen voordat hij/zij een bestelling plaatst.
 • Alle vragen of geschillen met betrekking tot het in aanmerking komen voor het Loyaliteitsprogramma of het verzamelen en inwisselen van Punten naar eigen goeddunken door DPN worden opgelost.
 • DPN niet verantwoordelijk is voor onjuiste of onnauwkeurige informatie die door Deelnemers tijdens hun deelname aan het Loyaliteitsprogramma is verstrekt.
 • Deelnemers verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van actuele contactgegevens in hun Account.
 • De Deelnemer bij deelname aan het Loyaliteitsprogramma onderworpen is aan de online voorwaarden van DPN, die te vinden zijn op https://www.dominos.nl/over-dominos/algemene-voorwaarden.
 • Voor zover dit is aangegeven en waar nodig met uw toestemming, u e-mailberichten van DPN kunt ontvangen over de werking van het Loyaliteitsprogramma, de status van uw Account en het saldo van uw punten. Zoals verder aangegeven kan DPN kan u communiceren via een aantal media, waaronder per e-mail, via telefoonnummer dat u (indien van toepassing) hebt opgegeven en rechtstreeks via het Platform.
 • DPN het recht heeft om inhoud, gegevens of informatie die een Deelnemer plaatst of uploadt naar het Platform die als beledigend, onwettig, kwaadwillig of discriminerend wordt beschouwd af te wijzen, te weigeren of te verwijderen.
 1. DEELNEMERSGARANTIES

De Deelnemer vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe dat hij/zij:

 • ouder is dan 18 jaar, of de toestemming van een ouder of wettelijke voogd heeft verkregen alvorens een Account aan te maken;
 • in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden aan te gaan en uit te voeren;
 • het Platform niet zal gebruiken op een manier die inconsistent in strijd is met deze Voorwaarden;
 • zich zal houden aan alle redelijke en rechtmatige aanwijzingen die DPN van tijd tot tijd kan geven met betrekking tot de toegang van de Deelnemer tot en het gebruik van het Platform;
 • geen andere persoon toegang zal verlenen tot de Account;
 • geen fraude zal plegen of voordeel halen uit het misleiden van DPN, het Loyaliteitsprogramma of een andere persoon;
 • geen toegang zal krijgen of proberen toegang te krijgen tot de Account, het wachtwoord of persoonsgegevens van een andere persoon of op een andere manier de privacy van een persoon schenden;
 • geen inbreuk zal maken op de rechten, met inbegrip van eventuele intellectuele eigendomsrechten, van derden bij de toegang tot en het gebruik van het Platform; en
 • zich niet schuldig zal maken aan kwaadwillend gedrag bij het gebruik van het Platform, met inbegrip van gedrag dat gericht is op, of tot gevolg heeft dat de functionaliteit, integriteit en werking van het Platform wordt verstoord.
 1. PRIVACY
 • Om Deelnemers toegang te geven tot het Loyaliteitsprogramma moeten wij bepaalde persoonsgegevens te verzamelen.
 • De aard van de persoonlijke informatie en gegevens die wij verzamelen, met inbegrip van informatie over de wijze waarop wij deze persoonlijke informatie en gegevens kunnen gebruiken en openbaar maken, wordt uiteengezet in ons Privacybeleid op https://www.dominos.nl/over-dominos/privacy .
 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 • U mag de inhoud, waaronder tekst, software, scripts, flashbestanden, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, bedrijfsnamen en logo's, die beschikbaar zijn via het Platform niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPN gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden.
 • U mag geen enkel hulpmiddel, programma, script of toepassing gebruiken om een deel van het Platform te schrapen, te indexeren, te meten of op andere wijze te dataminen.
 • U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of afbreuk te doen aan enig aspect van het Platform, of anderszins acties te ondernemen die de werking of functionaliteit van het Platform belemmeren.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een overdracht of overdracht aan u van enig eigendomsrecht op de intellectuele eigendomsrechten in het Platform, of enige andere inhoud en materiaal dat aan ons toebehoort.
 • U kunt de mogelijkheid krijgen om inhoud, gegevens en informatie op het Platform te plaatsen of te uploaden. Wanneer u inhoud, gegevens of informatie hebt geplaatst of geüpload, verleent u DPN een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie (met inbegrip van het recht om de licentie te noveren of toe te wijzen, en om de licentie in sublicentie te geven) om al dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, aan te passen, aan te passen, te wijzigen en te communiceren voor welk doel dan ook, met inbegrip van het opnemen van dergelijk materiaal in onze eigen reclame-, promotionele en marketing campagnes.
 1. BEEINDIGING
 • U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door u af te melden voor het Loyaliteitsprogramma binnen uw Account of door uw Account volledig te verwijderen en het gebruik van het Loyaliteitsprogramma in welke hoedanigheid dan ook stop te zetten.
 • DPN kan deze overeenkomst met U te allen tijde beëindigen door:
  • het beëindigen van uw toegang tot het Platform;
  • het verwijderen van uw Account; of
  • door u schriftelijk in kennis te stellen, hetzij via het Platform, hetzij via een sms-bericht of via e-mail.
 1. DISCLAIMERS & GARANTIES
 • Het Platform wordt geleverd op een "as is"-basis zonder enige garantie met betrekking tot de kwaliteit, staat, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en DPN garandeert niet dat het Platform vrij zal zijn van defecten noch ononderbroken, accuraat, volledig, actueel, stabiel, foutloos of op elk moment beschikbaar zal zijn met betrekking tot zijn werking.
 • Voor zover wettelijk toegestaan is DPN (met inbegrip van haar bestuurders, functionarissen, aannemers, werknemers, aandeelhouders, leveranciers en gerelateerde bedrijven) niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, goodwill, kansen of indirecte of gevolgschade (Verlies) die door u of door een andere persoon wordt geleden, ongeacht of deze direct of indirect verband houdt met deze Voorwaarden.
 • U vrijwaart DPN (met inbegrip van haar bestuurders, functionarissen, aannemers, werknemers, aandeelhouders, leveranciers en gerelateerde bedrijven) en houdt deze schadeloos en vrijwaart DPN (met inbegrip van haar directeuren, functionarissen, aannemers, werknemers, aandeelhouders, leveranciers en gerelateerde bedrijven) voor alle Verliezen die kunnen ontstaan of geleden worden als gevolg van of in verband met het gebruik van DPN:
  • elke schending of verzuim door U van deze Voorwaarden;
  • een nalatige handeling of verzuim van U; of
  • het niet naleven van wet- en regelgeving.
 1. ALGEMEEN
 • DPN kan zonder nadere kennisgeving aan U de rechten voortvloeiend uit deze Voorwaarden of een deel ervan aan een andere persoon of entiteit toewijzen of anderszins overdragen. U mag geen rechten, voordelen of verplichtingen met betrekking tot deze Voorwaarden overdragen, vernieuwen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPN.
 • Deze Voorwaarden wordt beheerst door Nederlands recht.
 • Eventueel nietige of niet afdwingbare bepalingen van deze Voorwaarden doen niet af aan de gelding van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die onverminderd van kracht blijven.