BESTEL ONLINE
 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

  Deze "Gebruiksvoorwaarden" zijn van toepassing op de Domino's Dating App ("App") zoals aangeboden in de Apple Store en de Google Play Store door Domino’s Pizza Netherlands B.V. ("Domino's" of "wij").

  1. spelregels
   • Deze App heeft als doel haar gebruikers ("Gebruikers" of "jij") op speelse wijze voor te stellen aan de pizza's en producten van Domino's en aan Gebruikers die misschien wel dezelfde (pizza)voorkeuren hebben ("Matches").
   • De App is bedoeld voor gebruik tijdens de Domino’s Pizza Dating campagne ("Campagne") die loopt van 5 november 2018 (0:00 uur) tot en met 16 december 2018 (23:59 uur) ("Campagne Periode"). Domino's behoudt zich het recht voor om de App ook daarna nog aan te bieden.
   • Bij het aanmaken van je account en profiel ("Profiel") en gebruik van de App verzamelen we enkele gegevens over je, zoals je geslacht, provincie, leeftijdscategorie en interesses. Daarnaast is het mogelijk, maar niet verplicht, om verdere informatie te verstrekken, zoals foto's en een begeleidende tekst bij je profiel. Deze worden hoofdzakelijk gebruikt voor het matchen met andere Gebruikers. Als je meer wilt lezen over hoe we je gegevens gebruiken, lees dan het Privacybeleid voor onze App.
   • Na het aanmaken van je Profiel en opgeven van je voorkeuren gaan we op basis van deze gegevens op zoek naar een geschikte match. Daarbij krijg je de helft van een kortingscode ("Kortingscode") aangeboden via de App. Een Gebruiker waar jij mee matcht heeft de andere helft van deze Kortingscode.
   • De App en diensten die wij daarmee aanbieden worden zonder enige garantie aangeboden, waaronder expliciet geen garantie op een Kortingscode, gratis pizza, reis of relatie!
   • De App is bedoeld voor iedereen die 18 jaar of ouder is en woonachtig in Nederland.
   • De App is voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan meerdere Profielen aan te maken.

  2. Kortingscode
   • De Kortingscode kan ingewisseld worden bij een van onze Nederlandse Domino's winkels (zie dominos.nl/winkels). Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
    • Gebruikers kunnen op een willekeurig moment tijdens de Campagne Periode een halve Kortingscode via de App aangeboden krijgen.
    • Een geldige Kortingscode bestaat uit twee halve Kortingscodes van twee verschillende fysieke Gebruikers die gematcht zijn via de App.
    • De Kortingscode is geldig tijdens de Campagne Periode en uitsluitend op in te wisselen bij een van onze Nederlandse Domino's winkels (zie hierboven).
    • De Kortingscode is persoonsgebonden kan niet worden ingewisseld voor geld of anderszins.
    • In sommige winkels wordt mogelijk gefilmd en/of worden foto's gemaakt van gematchde Gebruikers ter promotie van Domino's. en kun je er voor kiezen je Kortingscode op een ander moment te verzilveren als je niet op de foto of film wilt.
    • Wanneer misbruik van de App, de Kortingscode of overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermoed kan Domino's de Kortingscode weigeren.

  1. Reis naar Parijs
   • Naast het winnen van de Kortingscode maken gematchte Gebruikers ook nog kans op een reis naar Parijs, stad van de liefde (de "Reis").
   • De Reis bestaat uit een vlucht van naar Parijs (maximaal EUR 150 per persoon) en een overnachting (maximaal EUR 150) in Parijs.
   • De Reis zal worden verloot in de Domino's XL winkel aangekondigd in week 45 via onze Domino's Dating website (zie hier) en onze social media accounts ( Facebook & Instagram)
   • Om mee te dingen naar de Reis gelden de volgende voorwaarden:
    • Een Gebruiker moet matchen met een andere Gebruiker via de App en in het bezit zijn van een geldige Kortingscode (zoals onder clausule 2 beschreven).
    • Fysiek aanwezig zijn op donderdagavond in de Domino's XL winkel hierboven onder clausule 3.3 aangegeven.
    • De Gebruikers moeten in staat zijn met vliegtuig naar Parijs te reizen en verblijven en in het bezit van alle daarvoor relevante documenten.
    • De Reis is persoonsgebonden kan niet worden ingewisseld voor geld of anderszins.
    • Wanneer misbruik van de App of overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden wordt vermoed kan Domino's de Reis weigeren of opnieuw verloten.
    • De uiteindelijke verloting en beslissing van Domino's is finaal (op het onder clausule 3.4.5 vermelde na) en staat niet open voor discussie.

   

  1. Fatsoen
   • We verwachten van onze Gebruikers dat ze netjes met onze App en met de andere Gebruikers omgaan. Niettemin hebben we hieronder hebben we een aantal fatsoensregels beschreven waaraan onze Gebruikers zich dienen te houden. Deze regels hebben betrekking op jouw gebruik van de App, omgang met de andere Gebruikers en de content die je plaatst op je profiel of op andere wijze plaatst of verstuurt via de App ("Content").
   • Wanneer wij worden aangesproken voor jouw Content, dan ben jij daar volledig voor verantwoordelijk, en zal je ons, wanneer wij daar om vragen, vrijwaren en schadeloos stellen voor eventuele schade, in wat voor vorm dan ook, die voortvloeit uit jouw Content en/of jouw gebruik van de App.
   • Profiel: jij bent als enige verantwoordelijk voor de Content op jouw Profiel. Denk daarom goed na welke informatie je over jezelf op je Profiel wilt zetten en publiek bekend wilt maken. Wij raden je sterk af om e-mailadressen, URL's, chatgegevens, telefoonnummers, volledige namen of adressen, creditcardgegevens, nationale identificatienummers (zoals BSN), rijbewijsgegevens of andere gevoelige informatie op je Profiel te plaatsen, omdat deze vatbaar zijn voor misbruik. Wij behouden ons het recht voor om deze Content en/of je Profiel te verwijderen als je dit toch doet. Het is niet toegestaan onjuiste en misleidende informatie op te geven of op je Profiel te plaatsen.
   • Chatten: de chat functie is bedoeld om andere Gebruikers beter te leren kennen en af te spreken. Bijvoorbeeld om een pizza bij ons te komen eten. Het is niet de bedoeling om de chat functie te gebruiken om andere Gebruikers te beledigen, kwetsen of te irriteren. Ook ongewenste seksuele intimidatie tolereren wij niet – keep it classy!
   • Content regels: De onderstaande Content en het onderstaande gebruik van de App worden niet geaccepteerd:
    • Scheldwoorden, afbeeldingen of andere Content die beledigend is;
    • Lastigvallen, misleiden, kwetsen, irriteren van andere personen;
    • Onrechtmatige handelingen, waaronder spam, discriminatie, diefstal, terrorisme, misbruik van persoonsgegevens, inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten;
    • Gebruik van de App voor eigen commerciële doeleinden of die van derden;
    • Foto's van kinderen en personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben;
    • Misbruik van de App en/of gebruik van kwaadaardige code, waaronder spyware, adware, scripts, man-in-the-middle, DDoS aanvallen en andere soorten gebruik van die duidelijk afwijzen van het doel van de App en de spelregels beschreven onder clausule 1.
   • Wanneer wij er achter komen dat een Gebruiker zich niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, misbruik maakt van de App of zich onfatsoenlijk gedraagt dan behouden wij ons het recht voor (naast overige rechten die wij hebben) deze Gebruiker de toegang tot de App ontzeggen, het Profiel aan te passen, te blokkeren of te verwijderen. Als je last hebt van andere Gebruikers aarzel dan niet contact met ons op te nemen via Social@dominos.nl.

  2. persoonsgegevens
   • Ons Privacybeleid voor deze App beschrijft in meer detail hoe wij met de persoonsgegevens van onze Gebruikers omgaan, en welke rechten de Gebruikers toekomen.

  3. intellectuele eigendomsrechten
   • Met uitzondering van de Content van de Gebruikers(voor zover niet van Domino's), zijn en blijven alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de content van) de App, en de aangeboden producten van Domino’s en de aan haar gelieerde vennootschappen en leveranciers. De licentie die Gebruikers krijgen strekt slechts tot het gebruik van de App zoals expliciet omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
   • Het is niet toegestaan de op de App aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Domino’s Pizza Netherlands B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

  4. Garanties en Aansprakelijkheid
   • Wij bieden deze App gratis en zonder enige garanties aan, waaronder de uitsluiting van garanties ten aanzien van de juiste werking, volledigheid en/of juistheid van weergegeven informatie, beschikbaarheid of ondersteuning van bepaalde apparatuur.
   • Voor zover de wet dit toelaat sluiten wij alle aansprakelijkheid voor enige schade of anderszins uit jegens Gebruikers of enig ander persoon, of, indien dit niet mogelijk is op grond van de wet, beperken wij onze aansprakelijkheid tot EUR 100,- per gebeurtenis.

  5. Contactgegevens
   • Voor suggesties, vragen of opmerkingen over de App en de Campagne kun je op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur bellen naar 0183 696 300 (normaal tarief) of het contactformulier invullen op dominos.nl.

  Per post contact opnemen kan ook via Afdeling Klantenservice, Domino’s Pizza Netherlands B.V., Franklinweg 33, 4207 HX Gorinchem.

  • Als wij een klacht ontvangen over een Gebruiker, onderzoeken wij deze klacht en nemen wij zo nodig gepaste maatregelen. Domino's spant zich redelijkerwijs in om profielen van Gebruikers die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Gebruikers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.

  1. Overig
   • Op deze Gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hiermee verband houden, vallen onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.
   • Wanneer een van de voorwaarden in deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig wordt bevonden door een bevoegde rechter dan doet dit niet af aan de overige voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden.
   • Het staat Domino's vrij om haar rechten en plichten op grond van deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan derden.

  2. WIJZIGINGEN en beeindiging
   • Wij behouden ons het recht voor om de App van tijd tot tijd aan te passen of in te trekken. Dit omvat ook tevens het recht om dit voor afzonderlijke Gebruikers te doen, ongeacht de reden. Anders dan op grond van wettelijke bewaarplichten, is Domino's niet gehouden enige gegevens van de Gebruikers (waaronder Content, informatie op het Profiel en chat-berichten) te bewaren, in het bijzonder wanneer zij de App wijzigt of intrekt.
   • Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden herzien. De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden is beschikbaar via https://www.dominos.nl/dominos-dating/gebruikersvoorwaarden. Eventuele wijzigingen zullen we op gepaste wijze communiceren.
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op:9 november