BESTEL ONLINE

 

 

 

Actievoorwaarden ‘G.O.A.T.’ campagne

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de ‘G.O.A.T’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: “Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De Actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op: dominos.nl/GOAT

 

 • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 

 1. De actie
 • Deze Actie begint op 6 mei 2024 en eindigt op 26 mei 2024 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 • Deelnemers kunnen hun favoriete Domino’s actiepizza van de afgelopen 35 jaar insturen van 6 mei 2024 tot en 12 mei 2024.

 

 • Deelnemers kunnen stemmen op de top 5 van ingezonden favoriete actiepizza’s van 13 mei 2024 tot en met 26 mei 2024.

 

 • Deelnemers van de Actie dienen een ingezonden favoriete actiepizza met de Organisator te delen via de website, te weten op: dominos.nl/GOAT. Door een favoriete actiepizza in te zenden neemt deelnemer deel aan de actie en zorgt ervoor dat de ingezonden smaak mogelijk kan worden geherintroduceerd.

 

 • Naar aanleiding van de inzendingen van deelnemers zullen de drie pizza's waarvoor de meeste stemmen zijn ontvangen, in 2024 worden geherintroduceerd voor een periode van 2 weken per smaak. Zodra de pizza's worden geherintroduceerd zal dit te vinden zijn op de website van Organisator, te weten op https://www.dominos.nl/.

 

 • Door een suggestie in te sturen voor een favoriete pizza gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden en gaat de deelnemer ook akkoord met het ontvangen van mails van de Organisator met betrekking tot acties.

 

 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

 

 • Meedoen aan de Actie kan via: dominos.nl/GOAT

 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 

 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

 • De Actie is alleen geldig bij Domino’s Pizza in Nederland.

 

 • Bij deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.

 

 • Indien er naar aanleiding van de ingestuurde stemmen, een gedeelde vijfde/derde plek is, zal Organisator tussen beide opties een willekeurige winnaar kiezen.

 

 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

 

 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.
  De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de deelnemers worden gebruikt om een top 5, en uiteindelijk een top 3, te kiezen en om mails te sturen over acties van de Organisator.

 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

 

 1. Privacy

  1. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website en/of via het deelnameformulier. Wij respecteren de privacy van de deelnemer en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

  1. De Organisator verwerkt voor deze Actie het e-mailadres- en de ingevulde stem op de favoriete pizza van de deelnemer.

 

 

  1. Je hebt het recht om als deelnemer persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl.

 

  1. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Organisator is te vinden in de Privacy Policy, welke te vinden is op https://www.dominos.nl/over-dominos/privacy.

 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator.

 

 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.