BESTEL ONLINE

1. Algemeen
○ Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Group Ordering Campagne’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

○ Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie (hierna: “Deelnemers”). Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

○ Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

○ Deze Actie begint op 27 SEPTEMBER 2021 en eindigt op 10 OKTOBER 2021 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

2. De actie
○ Klanten kunnen gedurende de actieperiode een bestelling plaatsen met behulp van Group Ordering via groups.dominos.nl. Door een Group Ordering bestelling te plaatsen met de bijbehorende vouchercode, maakt de klant automatisch kans op 1 van de prijzen.

○ Gedurende de actieperiode worden alle verzilveringen van de vouchercode bijgehouden. Na afloop van de actie worden er willekeurig 4 verschillende winnaars geloot.

○ Bij het plaatsen van een order met de vouchercode behorende bij deze actie, verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de Actievoorwaarden.

○ Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

○ Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

○ De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op alle persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

○ In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

3. Deelname
○ Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

○ De klant neemt deel door bij het plaatsen van een bestelling de Group Ordering tool te gebruiken. De klant moet ook de vouchercode 17984 verzilveren in het mandje om kans te maken op de prijzen.

○ Bij het verzilveren van de vouchercode krijgt de klant ook 30% korting bij aankoop van 3 of meer pizza’s.

○ Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

○ De Actie is alleen geldig in Nederland.

4. Aansprakelijkheid

○ Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

○ Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

○ Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

5. Prijzen
○ De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

○ Indien een Deelnemer een van de prijzen heeft gewonnen, wordt deze op de hoogte gesteld via een mail naar het emailadres dat gebruikt is bij het plaatsen van de bestelling.

○ Indien een Deelnemer niet binnen 48 uur heeft gereageerd op de email waarin bekend wordt gemaakt dat hij/zij de winnaar is, vervalt de prijs en behoudt Domino’s het recht om de prijs uit te reiken aan een andere Deelnemer.

○ De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform Actievoorwaarden.

○ Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan organisator.

○ Enige verschuldigde (kansspel)belastingheffingen op de hoofdprijs komen voor rekening van de winnaar.

○ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5.1 Prijs 1: Schoonmaker
○ 1x een schoonmaker voor één jaar. Prijs is t.w.v. €1.000,- (duizend euro) inclusief BTW.

○ Winnaar ontvangt een voucher t.w.v. €1.000,- (duizend euro), te besteden bij schoonmaakbedrijf gekozen door Domino’s en deze is naar eigen inzicht van de winnaar te gebruiken.

○ Eventuele annuleringskosten zullen in mindering worden gebracht op het beschikbare budget.

 

5.2 Prijs 2: Klusser
○ 1x een klusser die achterstallig onderhoud kan aanpakken. Prijs is t.w.v. €300,- (driehonderd euro) inclusief BTW.

○ Winnaar ontvangt een voucher t.w.v. €300,- (driehonderd euro) te besteden bij een klusbedrijf gekozen door Domino’s en deze is naar eigen inzicht van de winnaar te gebruiken.

○ De prijs verloopt op 31 januari 2022.

○ Eventuele annuleringskosten zullen in mindering worden gebracht op het beschikbare budget.

5.3 Prijs 3: Interieurstylist
○ 1x interieuradvies en shopbudget t.b.v. het stylen van een kamer in een studentenhuis. Prijs is t.w.v. €700,- inclusief BTW.

○ De prijs bestaat uit: een interieur consult van 2 (twee) uur van een door Domino’s aangedragen stylist t.w.v. € 350,- (driehonderdvijftig euro) en een waardebon t.w.v. €350,- (driehonderdvijftig euro) van een woonwarenhuis gekozen door Domino’s welke naar eigen inzicht van de winnaar te gebruiken is.

○ De prijs verloopt op 31 januari 2022.

○ De voorwaarden (bijv. looptijd) behorende bij de cadeaubon zijn afhankelijk van de gekozen partij en hierover valt niet te corresponderen.

○ Organisator zal de factuur van een interieur stylist tot €350,- (driehonderdvijftig euro) betalen.

○ Eventuele annuleringskosten zullen in mindering worden gebracht op het beschikbare budget.

5.4 Prijs 4: Vaatwasmachine
○ 1x Bosch SMS2HTW72E / vrijstaande vaatwasser. Prijs is t.w.v. €489,- (vierhonderdnegenentachtig euro) inclusief BTW.

○ Winnaar ontvangt de vaatwasser, of een vergelijkbaar model in dezelfde prijsklasse.

○ De vaatwasser wordt door Organisator gekocht via Coolblue.nl en wordt afgeleverd op adres naar keuze binnen het bezorggebied van Coolblue.nl.

○ Het bedrag van €489,- (vierhonderdnegenentachtig euro) wordt niet uitgekeerd aan de winnaar van deze prijs, de prijs komt niet in contanten.

6. Slotbepalingen
○ Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

○ Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.

○ Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.