BESTEL ONLINE

ACTIEVOORWAARDEN "Win 1 jaar lang gratis pizza"

 1. Algemeen
 2. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de “Win 1 jaar lang gratis pizza” actie (hierna te noemen: "de Actie") van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "de Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Franklinweg 33 te (4207 HX) Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127.
 3. De Actie heeft als doel om onze frisdranken te promoten tijdens de stuntweek.

III.    De Actie start op 11 maart 2019 en eindigt op 17 maart 2019.

 1. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Actievoorwaarden.
 2. Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie (hierna te noemen: ‘’Deelnemers’’). Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden op de website https://www.dominos.nl/over-dominos/voorwaarden-eenjaarlanggratispizza, voorzien van een datum.

 

 1. Actie en Prijzen
 2. Deelnemers kunnen gedurende de looptijd van de actie hun kassabon in de daarvoor bestemde doos deponeren. Personeel van de winkel kan assisteren bij het inleveren van de kassabon op de juiste plaats. De kassabon doet alleen mee als deze 1. Is voorzien van de naam van Deelnemer, 2. Is voorzien van een telefoonnummer en e-mailadres van Deelnemer, 3. Afkomstig is van de aankoop van minimaal 1 pizza en 1 frisdrank bij een deelnemende winkel van Domino’s 4. Afkomstig is van een aankoop tijdens de actieperiode.
 3. Deelnemer maakt kans op 1 jaar lang gratis pizza bestaande uit 52 codes t.w.v. 1 medium pizza. De pizza’s zijn te bestellen via www.dominos.nl. Er kan maximaal 1 pizza per dag besteld worden.

III.    Er wordt 1 (een) winnaar getrokken onder alle deelnemers van alle deelnemende winkels. Indien deelnemer niet in bezorggebied van een deelnemende winkel woont, kan Organisator besluiten deelnemer niet als winnaar aan te wijzen.

 1. De winnaar wordt tussen 18 maart 2019 en 24 maart 2019 door Organisator gecontacteerd per telefoon en/of e-mail.
 2. Alle deelnemende winkels zijn te vinden op www.dominos.nl/corporatestores.
 3. Indien Deelnemer niet voor 29 maart 2019 heeft gereageerd op de uitreiking van Organisator (minimaal drie pogingen) dan vervalt de prijs aan Organisator. Onder uitreiking wordt ook verstaan het aanbieden per telefoon.

VII.    Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

VIII. In de e-mail waarin de prijswinnaar op de hoogte wordt gesteld van het winnen van de prijs,  wordt gevraagd om een afspraak te maken om de prijs persoonlijk in het filiaal op te komen halen. Bij het ophalen zal een foto gemaakt worden van de prijswinnaar met zijn cheque. Deze foto mag Organisator delen op haar social media kanalen zonder dat de prijswinnaar aanspraak kan maken op een vergoeding daarvoor.

 1. Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.
 2. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 3. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

 

 1. Deelname 
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van de Actievoorwaarden en gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer derhalve gebonden aan de Actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

III.    Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

 1. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
 2. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.

 

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een kassabon volledig volgens actievoorwaarden heeft ingevuld en in de daarvoor bestemde doos heeft gedeponeerd.

VII.    Ingevulde kassabonnen kunne uitsluitend bij deelnemende filialen worden ingeleverd.

VIII.    De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 17 maart 2019.

 1. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
 2. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrecht overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten. Inzendingen kunnen door Organisator gebruikt worden voor promotie van de Actie.
 3. In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen dan vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

 

 1. Privacy
 2. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 3. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, achternaam e-mailadres en telefoonnummer om contact op te kunnen nemen indien men wint.

III.    Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens vernietigd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen via https://www.dominos.nl/over-dominos/vragen-klachten.

 

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden en op enige wijze verband houdende met deze Actie, verantwoordelijk.
 3. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:

 

 1. a) door enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
 2. b) voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;
 3. c) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van Deelnemers tot gevolg.;
 4. d) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met het verliezen van ingeleverde kassabonnen of het beschadigen van kassabonnen waardoor deze niet meer leesbaar zijn.
 5. d) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie;
 6. e) door onjuist ingevoerde persoonsgegevens.
 7. De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.
 8. De Organisator verleent geen garanties op de door haar uit te keren/uitgekeerde prijzen.

 

 

 1. Slotbepalingen
 2. De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.dominos.nl/over-dominos/voorwaarden-eenjaarlanggratispizza.
 3. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt via https://www.dominos.nl/over-dominos/vragen-klachten.

III. Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 1. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

Aldus opgemaakt te Gorinchem, 17 januari 2019.