Actievoorwaarden ‘TicketSwap tegoed’

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de recruitment activatie met betrekking tot de ‘Recruitmentcampagne in samenwerking met TicketSwap tegoed’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: “Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op dominos.nl/ticketswap.
  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 1. De actie
  • Deze Actie begint op 3 april 2023 en eindigt op 23 april 2023 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).
  • Sollicitanten die binnen de Actieperiode via Whatsapp solliciteren en bij Domino’s Pizza worden aangenomen hebben recht op TicketSwap tegoed ter waarde van €20,- (zegge: twintig euro) indien zij uiterlijk op 21 juli 2023 minimaal 9 uur bij een winkel van Domino’s Pizza in Nederland hebben gewerkt.
  • De 9 gewerkte uren dienen in één Domino’s Pizza vestiging zijn gewerkt. Uren kunnen niet gecombineerd worden met andere vestigingen.
  • Solliciteren via Whatsapp kan via: https://api.whatsapp.com/send?phone=31850872318&text=Hi%2C%20ik%20zoek%20een%20leuke%20baan%20bij%20Domino%27s!%20Kan%20jij%20mij%20helpen%3F
  • Organisator geeft tot een maximum van in totaal €20.000,- (zegge: twintigduizend euro) aan TicketSwap tegoed weg. Bij het bereiken van het maximum zal de verdeling van het TicketSwap tegoed plaatsvinden op basis van de datum waarop medewerkers de grens van 9 gewerkte uren hebben bereikt.
  • De franchisenemer(s) van de werknemer dient hiervoor een account aan te maken in Pulse met hetzelfde e-mailadres dat is gebruikt bij de sollicitatie. De Organisator controleert periodiek of een werknemer 9 uur heeft gewerkt en akkoord is gegaan met de Actievoorwaarden.
 1. Deelname
  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • Deelname gaat middels het indienen van een sollicitatie bij een van de Domino’s Pizza winkels in Nederland. Solliciteren via Whatsapp kan via https://api.whatsapp.com/send?phone=31850872318&text=Hi%2C%20ik%20zoek%20een%20leuke%20baan%20bij%20Domino%27s!%20Kan%20jij%20mij%20helpen%3F
  • De Actie is alleen geldig bij Domino’s Pizza winkels in Nederland.
  • Bij deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.
  • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
  • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.
  • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de aangenomen Sollicitanten worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van het TicketSwap tegoed.
  • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.
 1. Inwisselen van het TicketSwap tegoed
  • Het TicketSwap tegoed is te verzilveren tot en met 31 juli 2023 voor tickets die op dat moment te koop zijn via TicketSwap.
  • Het TicketSwap tegoed is te verzilveren via het platform van TicketSwap. Op https://help.ticketswap.com/nl/articles/6560784-ik-heb-een-kortingscode is te vinden hoe het tegoed ingewisseld kan worden.
  • Het TicketSwap tegoed is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.
  • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de tegoed verdeling. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze Actievoorwaarden een onterechte ontvanger zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om het tegoed te laten vervallen.
  • Onder tegoed verdeling wordt verstaan toezending van het tegoed naar het door de werknemer opgegeven mailadres.
  • Er geldt voor een door een werknemers geweigerde tegoed geen vervangingswaarde. Bij weigering van het tegoed vervalt deze aan Organisator.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 1. Aansprakelijkheid
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
  • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.
  • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl
 1. Slotbepalingen
  • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator.
  • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.