Laat je zien deze winter

Solliciteer via WhatsApp en maak kans op een custom fat bike

Solliciteer via WhatsApp en maak kans op een custom fat bike. Wie weet rijd jij binnenkort rond op je eigen fat bike!

Je kunt deelnemen aan deze actie van 30 oktober 2023 tot en met 26 november 2023. De algemene voorwaarden vind je onderaan deze pagina

Actievoorwaarden ‘Recruitmentcampagne rondom Wintertijd’  

 1. Algemeen
 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de recruitment activatie met betrekking tot de ‘Recruitmentcampagne rondom Wintertijd’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: “Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op HTTPS://WWW.DOMINOS.NL/WINTERTIJD.  
 • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.  
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 
   
 1. De actie

 

 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.  
 • Deelname gaat middels het indienen van een sollicitatie bij een van de Domino’s Pizza winkels in Nederland. Solliciteren via Whatsapp kan via HTTPS://API.WHATSAPP.COM/SEND?PHONE=31850872318&TEXT=HI%2C%20IK%20ZOEK%20EEN%20LEUKE%20BAAN%20BIJ%20DOMINO%27S!%20KAN%20JIJ%20MIJ%20HELPEN%3F 
 • De Actie is alleen geldig bij Domino’s Pizza winkels in Nederland. 
 • Bij deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden. 
 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator. 
 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik. 
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. 
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd. 

 

 1. Prijs
 • Organisator zal met de winnaar in overleg treden om de fat bike te customizen via GCC naar de wens van de winnaar. Hierbij kan de winnaar een design realiseren met een waarde van maximaal €1000,-  voor het ontwerp. Bij het bereiken van het maximum zal er samen met de winnaar worden gekeken naar een passend design. 
 • De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld 
 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze Actievoorwaarden een onterechte ontvanger zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te laten vervallen. 
 • Onder prijsuitreiking wordt verstaan toezending van de prijs naar het door de winnaar opgegeven adres. 
 • Wanneer een winnaar niet in de gelegenheid is om op de door de organisatie aangedragen voorwaarden van de prijs te voldoen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een deelnemer conform actievoorwaarden. 
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator. 

 

 1. Aansprakelijkheid
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie. 
 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.  
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden. 
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar PRIVACY@DOMINOS.NL 
   
 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator. 
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.