BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden ‘20minuten bezorging’

1. Algemeen

○ Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘<20 min bezorgweek’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

○ Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

○ Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

○ Deze Actie begint op maandag 12 april 2021 en eindigt op zondag 18 april 2021 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

2. De Actie


○ Organisator streeft ernaar gedurende de Actieperiode binnen 20 minuten de online bestelling bij klanten te bezorgen. Redt Organisator dit niet, dan ontvangt de klant een voucher per bestelling voor een gratis pizza bij een volgende bestelling onder de voorwaarden zoals in dit document beschreven.

○ De berekening voor de 20 minuten start op het moment dat de bestelling bevestigd is. In de bevestigingsmail staat deze starttijd. Vervolgens wordt het tijdstip dat de pizza gereed is voor bezorging vastgesteld in de winkel. Daarbij wordt de tijd die benodigd is om de afstand tussen de winkel en het adres van de klant af te leggen aangegeven vanuit Google Maps erbij opgeteld. Daarbovenop wordt 30 seconden gerekend voor het op- en afstappen van de bezorg(st)er. Als de som van bovengenoemde tijd benodigd voor bezorging boven de 20 minuten ligt, wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de klant met de voucher voor een gratis pizza. De door Organisator gemeten bezorgtijd kan afwijken van de door deelnemer geklokte bezorgtijd.


3. Deelname


○ Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

○ Deelname gaat middels een bestelling op www.dominos.nl.

○ Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

○ De Actie is alleen geldig bij winkels in Nederland.

 

4. Aansprakelijkheid

○ Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

○ Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

○ Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

○ Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl.

 

5. Voucher

○ De vergoeding is een voucher voor een gratis ‘The Classics’ medium pizza voor een volgende bestelling via www.dominos.nl. Deze voucher wordt in beginsel per e-mail binnen 1 uur gestuurd naar het e-mailadres waarmee de bestelling is geplaatst. De voucher kan worden ingeleverd tot 4 weken na uitgifte. Het minimale bezorgbedrag van de betreffende winkel is van toepassing.

○ De voucher kan alleen worden ingewisseld bij de winkel waar desbetreffende bestelling is geplaatst tijdens de Actieperiode.

○ De voucher is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.

○ Over het toekennen van de voucher kan niet worden gecorrespondeerd.

 

6. Slotbepalingen


○ Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

○ Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen door Organisator.

○ Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.