BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden ‘Maak kans op 1 van de 8 racedagen op Zandvoort bij aankoop van de Meal Deal’

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Maak kans op 1 van de 8 racedagen op Zandvoort bij aankoop van de Meal Deal’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

  • Deze Actie begint op 22 AUGUSTUS 2022 en eindigt op 4 SEPTEMBER 2022 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De actie
 • Klanten kunnen gedurende de actieperiode de bijbehorende Meal Deal bestellen (1 medium pizza (excl. Actie) + 1 Red Bull voor €10,95 (bij afhalen)/€13,95(bij bezorgen)). Door deze Meal Deal te bestellen met de bijbehorende vouchercode, maakt de klant automatisch kans op 1 van de prijzen.

 • Gedurende de actieperiode worden alle verzilveringen van de vouchercode bijgehouden. Na afloop van de actie worden er willekeurig 8 winnaars uitgekozen.

 • Bij het plaatsen van een order met de vouchercode behorende bij deze actie, verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.

 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft, is de persoon uitgesloten van deelname.

 • Deelname aan de Actie staat enkel open voor personen met een geldig rijbewijs, zoals vernoemd in de voorwaarden van Race Planet (https://boeking.raceplanet.nl/algemene-voorwaarden/).

 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

 1. Deelname
 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

 • Bij het bestellen van de Meal Deal (1 medium pizza (excl. Actie) + 1 Red Bull voor €10,95 (bij afhalen)/€13,95(bij bezorgen)) maakt de klant automatisch kans op 1 van de 8 racedagen op Zandvoort.

 • De klant moet gebruik maken van de vouchercode behorende bij de Meal Deal om kans te maken op een van de racedagen op Zandvoort.

 

 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

 • De Actie is alleen geldig in Nederland.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

 1. Prijzen

 

 • Er zijn 8 racedagen op Zandvoort te winnen. Het gaat hierbij om de Max Experience bij Race Planet t.w.v. €560,- per stuk (https://raceplanet.nl/circuit-rijden/experience/max-experience/ [raceplanet.nl]).

 • Winnaars ontvangen één Max Experience cadeaubon met een geldigheid van 2 jaar. De activiteit moet hebben plaatsgevonden binnen de geldigheid van de cadeaubon. Het Race Experience-seizoen loopt van half maart tot begin november. Het advies is om een boektijd van minimaal 6 maanden aan te houden.

 

 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

 

 • Indien een klant een van de prijzen heeft gewonnen, wordt deze op de hoogte gesteld via het een mail naar het emailadres wat is opgenomen bij het plaatsen van de bestelling.

 

 • De klant moet binnen 48 uur de prijs claimen door middel van een reactie op de mail waarin de klant op de hoogte is gesteld van de winst. Bij het uitblijven van een reactie, vervalt na 48 uur de prijs aan de Organisator.

 

 • In de reactie moet de klant een kopie van een geldig rijbewijs delen, waarbij alle informatie zwart wordt gemaakt behalve naam, geboortedatum en de rijbewijs categorieën. Deze kopieën zullen na het uitreiken van de prijzen verwijderd worden.

 

 • Indien een klant een van de prijzen heeft gewonnen, wordt deze verzonden naar het emailadres wat is opgenomen bij het plaatsen van de bestelling.

 

 • Indien een winnaar jonger dan 18 of niet in het bezit van een geldig rijbewijs blijkt te zijn, vervalt de prijs aan Organisator.

 

 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.

 

 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.

 

 • Enige verschuldigde (kansspel)belastingheffingen op de prijs komen voor rekening van de winnaar.

 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.

 

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.