BESTEL ONLINE

 


 

Actievoorwaarden ‘Oranjeloper: Koning(in) voor een dag’

1. Algemeen
○ Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Oranjeloper: Koning(in) voor een dag’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino's Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

○ Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

○ Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

○ Deze Actie begint loopt op 27 APRIL 2021 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

2. De actie
○ Deelnemers worden opgeroepen om tijdens Koningsdag hun stoep oranje te krijten met stoepkrijt. Deze oranjeloper is als het ware voor de Domino’s bezorgers neergelegd. Deelnemers kunnen een foto van de oranjeloper uploaden op Facebook of Instagram. Met deze foto maken de deelnemers ten eerste kans op een gratis pizza voucher van Domino’s Nederland. Daarnaast wordt er één winnaar uitgekozen die voor één (mid)dag de Koning(in) van een Domino’s vestiging mag zijn.

○ Gedurende de actieperiode worden de ingezonden oranjelopers beoordeeld door een jury. Er zullen 500 codes voor één gratis medium pizza per stuk worden weggegeven. De overige deelnemers ontvangen een code voor een gratis Cinnastix. Daarnaast wordt er één winnaar gekozen om voor een (mid)dag de Koning(in) van een Domino’s vestiging te zijn.

○ Bij acceptatie van de prijs van de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.

○ Deelname aan de Actie staat open voor personen van minimaal 5 jaar of ouder en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en deelneemt aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

○ Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

○ De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

○ In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname en het dubbel insturen van een foto van de oranjeloper zal als fraude worden beschouwd. Ook een foto van de oranjeloper van 27 APRIL 2020 wordt niet geldig verklaard.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

3. Deelname
○ Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

○ Deelname gaat middels inzending van een unieke foto van de oranjeloper met stoepkrijt. Om deel te nemen moet deze foto gedeeld worden op Instagram of Facebook met daarbij de hashtag #oranjeloper #dominosnl. Van 28 april tot en met 30 april ontvangen alle deelnemers en winnaars een bericht met de gewonnen prijs.

○ Je kunt éénmaal deelnemen aan de actie. De foto van de oranjeloper is uniek en kan maar één keer ingestuurd worden.

○ Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

○ De Actie is alleen geldig in Nederland.

4. Aansprakelijkheid

○ Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

○ Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

○ Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

5. Prijzen

o Er zijn in totaal drie prijzen te winnen tijdens deze Actieperiode. Ten eerste ontvangen 500 deelnemers, met de leukste en/of mooiste ingestuurde oranjeloper, een gratis pizza voucher. Deze voucher is geldig op één medium pizza via www.dominos.nl. Wanneer de winnaar kiest om deze pizza te laten bezorgen, moet er rekening worden gehouden met een minimum bezorgbedrag. Ten tweede krijgen alle overige deelnemers, die geen gratis pizza voucher hebben ontvangen, een voucher voor een gratis Cinnastix. Ook deze is alleen geldig via www.dominos.nl. Tot slot wordt er één winnaar geselecteerd die de hoofdprijs wint. De hoofdprijs bestaat uit een dagdeel in een Domino’s vestiging waarbij de winnaar de Koning(in) van de winkel is. Dit houdt in dat de winnaar onder andere een rondleiding krijgt en mag de winnaar ook zijn/haar eigen pizza(s) maken.

○ Bij uitvoering van de actie ‘Koning(in) voor een dag’ mag de winnaar één begeleider en één vriend of vriendin meenemen.

○ De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

○ De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.

○ Wanneer een winnaar niet in de gelegenheid is om op de door de organisatie aangedragen datum aanwezig te zijn, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden.

○ Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending van een Facebook of Instagram (privé)bericht naar het account waarmee de foto is ingediend.

○ Indien Deelnemer niet binnen 12 uur na bekendmaking de hoofdprijs in ontvangst heeft genomen door te reageren per (privé)bericht op Facebook of Instagram, vervalt de prijs aan Organisator.

○ Bij het in ontvangst nemen van de prijs, geeft de deelnemer toestemming om zichzelf en zijn/haar gezelschap te laten filmen tijdens de ‘Koning(in) voor een dag’ ten behoeve van content die door Domino’s verspreid kan worden op kanalen die zij geschikt hiervoor achten.

○ Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.

○ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Slotbepalingen
○ Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

○ Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.

○ Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


7. COVID-19
○ Bij uitvoering van de actie worden de richtlijnen vanuit het RIVM aangehouden om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

○ Indien na het verstrijken van de inzendingsdatum de maatregelen vanuit het RIVM worden verzwaard, is het mogelijk dat de prijsuitreiking wordt verplaatst of geannuleerd.