BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden Kwaliteitsgarantie

 1. Algemeen

○ Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Niet goed, Nieuwe pizza’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op www.dominos.nl.

○ Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie (hierna: “Deelnemers”). Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.

○ Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

○ Deze Actie begint op 11 OKTOBER 2021 en eindigt op 17 OKTOBER 2021 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

2. De actie

○ Klanten kunnen gedurende de actieperiode een bestelling plaatsen op dominos.nl. Na de bestelling ontvangt de klant een e-mail met daarin de mogelijkheid om feedback achter te laten middels een vragenlijst over minimaal 1 en maximaal 3 pizza’s. Klanten die feedback geven maken kans op een voucher voor een gratis pizza af te halen bij een Domino’s winkel. Het is ter uitsluitende beoordeling van Domino’s of voor de gegeven feedback een voucher voor een gratis pizza af te halen bij een Domino’s winkel wordt toegekend.

○ Bij het indienen van het feedbackformulier, verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de Actievoorwaarden.

○ Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

○ Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

○ De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de winnaars worden met een derde partij gedeeld, enkel ten behoeve van het uitreiken van de prijs. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op alle persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

○ In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

 3. Deelname

○ Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

○ De klant neemt deel door de bestelling online op dominos.nl te bestellen en vervolgens het feedbackformulier volledig in te vullen en in te dienen.

○ Er moet minimaal 1, en maximaal 3 pizza’s worden beoordeeld.

○ Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik.

○ De Actie is alleen geldig in Nederland.

4. Aansprakelijkheid

○ Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.

○ Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.

○ Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

○ Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl

5. Voucher

○ Het is ter uitsluitende beoordeling van Domino’s of voor de gegeven feedback een voucher voor een gratis pizza af te halen bij een Domino’s winkel wordt toegekend en zal dan binnen 2-3 dagen verzonden worden naar het e-mailadres waarmee de bestelling is geplaatst op dominos.nl

○ De voucher is geldig voor een gratis medium pizza af te halen bij een Domino’s winkel met een looptijd van 10 oktober t/m 12 december.

○ Er kunnen maximaal 3 vouchers worden toegekend per bestelling.

○ De voucher is niet overdraagbaar en kan niet worden omgezet in geld.

○ Er geldt voor een door een klant geweigerde voucher geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan organisator.

○ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Slotbepalingen

○ Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

○ Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino’s.

○ Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.