BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden Stuntweek TikTok Give-Away 

 1. Algemeen

 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de Stuntweek TikTok Give-away (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: “Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan het Defensiedok 4 (3433 KL) Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De Actievoorwaarden zijn leidend en zijn te vinden op de Actiewebsite: https://www.dominos.nl/menu/thickshakes/voorwaarden  
 • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.  
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn. 
   
 1. De actie

 • Organisator geeft maximaal drie geldprijzen ter waarde van € 1.000,- (zegge: duizend euro) weg aan deelnemers die een TikTok video uploaden die minimaal 250.000 (zegge: tweehonderdvijftigduizend) views bereikt binnen de Actieperiode. Deelnemers dienen het Domino’s Pizza Nederland TikTok account (@dominos_nl) te volgen. 
 • Deelname aan de actie kan door het plaatsen van een  TikTok video onder de hashtag #Dominosstuntweek in de periode 11 september 2023 tot en met 17 september 2023 en Domino’s Pizza Nederland (@dominos_nl) te volgen op TikTok. 
 • Deze Actie begint op 11 september 2023 en eindigt op 17 september 2023 (hierna: ‘’de Actieperiode’’). 
 • Het aantal views van een video op 24 september 2023 om 23:59 zal bepalen of de beheerder van het account met daarop de plaatste video kans maakt op één van de drie geldprijzen. 

 • Elke video die op TikTok is geplaatst (op een account dat Domino’s Pizza Nederland volgt op TikTok) met de juiste hashtag #dominosstuntweek én uiterlijk 24 september 2023 om 23:59 250.000 (zegge; tweehonderdvijftigduizend) views heeft behaald, maakt kans op één van de drie geldprijzen van € 1.000,- (zegge: duizend euro). 
 1. Deelname

 • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende 11 september 2023 tot en met 17 september 2023. 
 • Bij deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met deze Actievoorwaarden. 
 • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders of voogd vereist. In het geval de ouders of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs opnieuw worden uitgereikt. Onder ‘de deelnemer’ wordt de beheerder van het TikTok account, waarop de video is geplaatst, verstaan. 
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator en medewerkers van een Domino’s Pizza vestiging in Nederland, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zijn betrokken is bij de Actie. 
 • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten van het internetgebruik. De gegevens van de deelnemers worden gebruikt om een winnaar te kiezen en om contact op te nemen via TikTok DM over acties van de Organisator.   
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of video’s die op incorrecte wijze zijn geplaatst, behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator, daarna wordt de prijs opnieuw uitgereikt. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd. 
 • Gepubliceerd materiaal dat dreigend, pestend, discriminerend, aanstootgevend, lasterlijk, racistisch, seksistisch of onwettig is niet toegestaan tot deelname. 
 • Het herplaatsen, duetten of aanhechten van een andere video als eigen, wordt niet gezien als deelname 
 1. 4. Te winnen prijs 

 • Er zijn maximaal drie geldprijzen van €1.000,- te winnen.  
 • Indien meer dan drie video’s meer dan 250.000 views halen op TikTok, worden er willekeurig drie winnaars gekozen.   
 • De winnaar zal via TikTok DM gecontacteerd worden op 25 september 2023. De winnaar dient binnen 5 werkdagen te reageren.  
 • De Organisator controleert te allen tijde de juistheid van de prijsverdeling. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze Actievoorwaarden een onterechte ontvanger zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te laten vervallen. 
 • Onder prijs ontvangen wordt verstaan toezending van het geldbedrag naar het door de deelnemer gedeelde rekeningnummer. 
 • Er geldt voor een door een deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator. 
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 1. 5. Aansprakelijkheid

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie. 
 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.  
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de Actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Actiewebsite of links naar de websites van derden.  
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via TikTok en TikTok DM. Wij respecteren de privacy van de deelnemer en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 
 • Je hebt het recht om als deelnemer jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar privacy@dominos.nl. Een ieder die te zien is in een TikTok video gekoppeld aan deze actie, zal hier toestemming voor moeten geven. Het is niet toegestaan zonder toestemming beelden van medewerkers en/of klanten van Domino's Pizza in de video te tonen. Indien hier sprake van is, zal de video uitgesloten worden van deelname. 
   
 1. Slotbepalingen

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator. 
 • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.