BESTEL ONLINE
Bezorgen
OF

Afhalen

Actievoorwaarden ‘Maak kans op F1 kaarten bij aankoop van Heineken/Radler 0.0 i.c.m. een Domino’s pizza’

 

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘Maak kans op F1 kaarten bij aankoop van Heineken/Radler 0.0 i.c.m. een Domino’s pizza’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Franklinweg 33 te (4207 HX) Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend. De actievoorwaarden zijn te vinden op NL/F1HEINEKEN.
  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website NL.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  • Deze Actie begint op 5 AUGUSTUS 2019 en eindigt op 25 AUGUSTUS 2019 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).

 

 1. De actie
  • Bij een online bestelling van een pizza i.c.m. een Heineken / Amstel Radler 0.0 ding je automatisch mee voor de gratis weekendkaarten
  • Bij acceptatie van de prijs van de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.
  • Onder alle deelnemers van deze Actie wordt na de Actieperiode in begin week 35 op basis van loting de winnaars bekend gemaakt
  • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
  • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
  • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

 

 1. Deelname
  • Alleen online bestelde Domino’s pizza i.c.m. een Heineken of Amstel Radler 0.0 dingen mee voor de prijs.
  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • Je kunt per emailadres / profiel éénmaal deelnemen aan de actie; dus het aantal orders heeft geen invloed.
  • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten voor een willekeurige bestelling en de kosten van het internetgebruik.
  • Actie is alleen geldig voor bestellingen in Nederland

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.
  • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar website@dominos.nl

 

 1. PRIJZEN
  • 2 x 2 weekendkaarten F1 in Spa-Francorchamps welke toegang bieden op 30 & 31 augustus & 1 september 2019
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
 • Prijswinnaars zijn de Deelnemers die tijdens de Actieperiode gebruik hebben gemaakt van een korting via de Domino’s Deals app, en daarmee een bestelling hebben geplaatst via NL.
 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden dat na het winnende tijdstip dat door het softwaresysteem is geregistreerd.
 • Alleen de winnaars krijgen persoonlijk bericht via het op NLingevulde e-mail adres.
 • Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending per mail naar het opgegeven mailadres waarmee de bestelling is gedaan.
 • Indien Deelnemer niet binnen 2 dagen na bekendmaking op een door Deelnemer gespecificeerd mailadres de prijs in ontvangst heeft genomen door te reageren per mail, vervalt de prijs aan Organisator.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

 1. Slotbepalingen
 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino's.
  • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

PublicWebsiteResponsive V1.0.0-(0.0.0.0) [RD0003FF55ED23 - 172.16.0.29 - WEU]