BESTEL ONLINE

ACTIEVOORWAARDEN "DOMINO’S PIZZA PARTY"

1.        Algemeen 
I.     Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de “Domino’s Pizza Party” actie (hierna te noemen: "de Actie") van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "de Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Franklinweg 33 te (4207 HX) Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. 
II.    De Actie heeft als doel het merk Domino’s te promoten, Domino’s fans te plezieren en kennis te laten maken met het feit dat Domino’s nu 200 winkels in Nederland heeft.
III.    De Actie start op 16 augustus 2016 en eindigt op 11 september 2016. 
IV.    De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze Actievoorwaarden.
V.    Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers van de Actie (hierna te noemen: ‘’Deelnemers’’). Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website https://www.dominos.nl/over-dominos/voorwaarden-pizzaparty worden geplaatst, voorzien van een datum.

2.     Actie en Prijzen
I.   Deelnemers kunnen via de facebookpagina- https://www.facebook.com/Dominospizzanl - een pizzaparty van 25 large pizza’s winnen door een Pizza-Party foto van zichzelf te uploaden. De 200 deelnemers die in de actieperiode de meeste stemmen op Facebook weten te verzamelen, winnen uiteindelijk een Pizza Party bij hem/haar thuis. Een Pizza Party bestaat uit 25 Large Pizza’s die in 200 slices gesneden worden en op zaterdag 17 september rond 17.30 uur op af te spreken locatie worden bezorgd. Een Pizza Party bestaat uit 5x Pizza Pepperoni, 3x Pizza Margaritha, 2x Pizza Funghi, 5x Pizza Chicken Supreme, 2x Pizza Hawaï, 2x Pizza Hot&Spicy, 3x Pizza Veggi en 3x Pizza Shoarma.
II.    Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
III.    De 200 winnaars worden op maandag 12 september 2016 gekozen o.b.v. meeste aantal stemmen per geselecteerde winkel. Indien deelnemer niet in bezorggebied van geselecteerde Domino’s winkel woont, kan Organisator besluiten deelnemer niet als winnaar aan te wijzen.
IV.    De 200 winnaars worden op 12 september 2016 bekend gemaakt.
V.    De 200 winnaars ontvangen een persoonlijk e-mail bericht op het door hen opgegeven e-mailadres.
VI.    Indien Deelnemer niet binnen vier werkdagen (uiterlijk vrijdag 16 september 2016) na uitreiking en/of aanbieding van de prijs heeft gereageerd op de e-mail waarin wordt verzocht om adresgegevens, dan vervalt de prijs aan Organisator. Onder uitreiking wordt ook verstaan het aanbieden per e-mail.
VII.    Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.
VIII. In de e-mail waarin de prijswinnaar op de hoogte wordt gesteld van het winnen van de Pizza Party,  worden contactgegevens van geselecteerde winkel gedeeld. Prijswinnaars worden gevraagd contact op te nemen met de geselecteerde Domino’s winkel.
IX.    Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze actievoorwaarden zijn vervallen aan Organisator, zal Organisator conform deze actievoorwaarden een nieuwe winnaar aanwijzen.
X. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. 
XI. Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.

3.    Deelname 
I.    Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van de Actievoorwaarden en gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer derhalve gebonden aan de Actievoorwaarden.
II.    Deelname aan de Actie is vrij en gratis.
III.    Deelname aan de Actie staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben. Indien een persoon de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
IV.    Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
V.    De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie.

VI.    Deelnemer aan de Actie is een ieder die een deelnameformulier volledig heeft ingevuld via de actiepagina.
VII.    Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de Facebook applicatie op https://www.facebook.com/Dominospizzanl.
VIII.    De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is 11 september 2016.
IX.    Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.
X.    Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrecht overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten. Inzendingen kunnen door Organisator gebruikt worden voor promotie van de Actie.
XI.    In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om Deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen dan vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.

4.    Privacy
I.    Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 
II.    Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, achternaam, postcode, geselecteerde winkel en e-mail adres om contact op te kunnen nemen indien men wint en bij toestemming de persoon toe te voegen aan de database. De gegevens die worden verzameld via deze website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.
III.    Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijderd. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen via https://www.dominos.nl/over-dominos/vragen-klachten.


5.   Aansprakelijkheid 
I.    De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een Deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

II. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden die het gevolg is van:

 

a) door enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de Actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;

b) voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;

c) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van Deelnemers tot gevolg;

d) voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de Actie;

e) door onjuist ingevoerde persoonsgegevens.

IV.    De voorgaande leden zijn van kracht voor zover er geen sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden.

V. De Organisator verleent geen garanties op de door haar uit te keren/uitgekeerde prijzen.


6.    Slotbepalingen 
I.    De actievoorwaarden kunnen geraadpleegd worden op https://www.dominos.nl/over-dominos/voorwaarden-pizzaparty.
II.    Klachten met betrekking tot de Actie kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt via https://www.dominos.nl/over-dominos/vragen-klachten.

III. Op de Actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
IV.    Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.


Aldus opgemaakt te Gorinchem, 1 augustus 2016