BESTEL ONLINE

Algemene (Bezorg)voorwaarden


 

Algemene (Bezorg)voorwaarden

Domino’s Pizza Netherlands B.V.

 

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.dominos.nl accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Domino’s Pizza Netherlands B.V. welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Domino’s Pizza Netherlands B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer. Domino’s Pizza Netherlands B.V. en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Domino’s.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Domino’s Pizza Netherlands en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. Specials worden alleen bezorgd in combinatie met een pizza naar keuze.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.dominos.nl.

2.3 Bij afhaal wordt een korting op de pizzaprijs verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten. Voor een Half!Half! of Pizza Chef pizza's kan een meerprijs worden berekend. Thick Shakes, Signature, Ben & Jerry's ijs, Domino's Fried Chicken, Red Bull en Promo en signature pizza's zijn uitgesloten van acties tenzij expliciet anders vermeld.

2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.dominos.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.dominos.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Domino’s Pizza Netherlands B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.dominos.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Domino’s Pizza Netherlands B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.