BESTEL ONLINE

ALGEMENE (BEZORG)VOORWAARDEN

 

1. DEFINITIES/ALGEMEEN

Definities

App: Domino’s Pizza applicatie waar bestellingen geplaatst kunnen worden.

Corporate winkel: een Domino’s Pizza Vestiging die in eigen beheer door DPNL wordt geëxploiteerd.

Domino’s Pizza Vestiging: Domino’s Pizza winkel, bestaande uit Corporate winkels en franchisefilialen.

DPNL: Domino’s Pizza Netherlands B.V..

Franchisefiliaal: een Domino’s Pizza Vestiging die zelfstandig door een franchisenemer wordt geëxploiteerd.

Franchisenemer: zelfstandig ondernemer die een Domino’s Pizza vestiging exploiteert.

Goederen: ingrediënten of andere voedingsmiddelen waarmee Domino’s producten gemaakt worden.

Klant: iemand die via de website, app, telefonisch of ter plaatse een bestelling plaatst bij Domino’s Pizza.

Privacy Policy: het privacy statement van Domino’s Pizza.

Website: online platform waar bestellingen geplaatst kunnen worden.

Algemeen
DPNL is een dienstverlenende onderneming die een netwerk van bezorg- en afhaalvestigingen exploiteert, bestaande uit Corporate winkels en Franchisefilialen (hierna gezamenlijk te noemen Domino’s Pizza Vestigingen). DPNL opende haar eerste winkel in Nederland in 1989. Alleen al in Nederland worden jaarlijks meer dan 20 miljoen pizza’s gemaakt. Onze pizza’s worden bereid met vers deeg en verse ingrediënten.

De volgende algemene (bezorg)voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen van Domino’s producten of andere voedingsmiddelen (hierna: “Goederen”) die door klanten (hierna: “Klant”) worden geplaatst bij Domino’s Vestigingen en/of via een bestelplatform dat door DPNL wordt geëxploiteerd.

Door het plaatsen van een bestelling accepteert u het aanbod van de Franchisenemer of Corporate winkel die in uw postcodegebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze Franchisenemer of Corporate winkel. De Klant erkent bij het plaatsen van de bestelling kennis te hebben genomen van de onderhavige Voorwaarden. Deze Voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de gekozen Domino’s Pizza Vestiging en de Klant en worden door beide partijen zonder voorbehoud aanvaard.

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Wanneer u uw bestelling bevestigt via de website of app, of door telefonisch of aan de counter in de winkel een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met onze Voorwaarden, Privacy Policy en de Prijs- en Actievoorwaarden. De door de website of telefonisch geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen de betrokken Domino’s Pizza Vestiging en de Klant. Op de bestelpagina kunt u er ook voor kiezen om u aan te melden voor onze nieuwsberichten, zodat u op de hoogte blijft van onze acties. 

De afbeeldingen in de flyers en/of op de website of andere productafbeeldingen van DPNL zijn symbolisch; de Goederen kunnen verschillen in uitvoering, design en kleur. Door gebruik te maken van verse producten streven wij ernaar om de kwaliteit van onze Goederen te waarborgen.

De Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door DPNL worden gewijzigd.

Indien u een bestelling plaatst via een externe website (zoals Thuisbezorgd.nl of UberEats) dan zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende website/organisatie van toepassing. DPNL is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden. DPNL aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

 

3. BESTELLING

Plaatsing bestelling
Een bestelling kan door de Klant via de website, de Domino’s Pizza Nederland app, per telefoon of ter plaatse bij de Domino’s Pizza Vestiging worden geplaatst.

In het bijzonder kan de Klant een bestelling plaatsen zoals vermeld op de website.

De informatie die bij de bestelling door de Klant wordt opgegeven, is bindend en elke fout in deze gegevens valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Door een bestelling te plaatsen bij de Domino’s Pizza Vestiging, verklaart de Klant de bestelde Goederen aan te kopen tegen de totaalprijs zoals vermeld via de telefoon, op de website, de app of het promotiemateriaal.

De Franchisenemer en/of de Domino’s Pizza Vestiging hebben het recht om de bestelling te weigeren.

De aanvaarding van een elektronische bestelling zal blijken uit de bestelbevestiging per mail.

De bestelling zal door de Domino’s Pizza Vestiging in de volgorde worden behandeld waarin zij tijdens de openingsuren wordt ontvangen, tenzij operationele omstandigheden een andere volgorde vereisen.

Wijziging of annulering bestelling
De Klant beschikt over de mogelijkheid om zowel de geplaatste bestelling als de meegedeelde informatie te controleren.

Na uitvoering van deze controle, indien de Klant hier gebruik van wenst te maken, beschikt de Klant over de mogelijkheid om de bestelling al dan niet te bevestigen, waarna de bestelling als definitief wordt beschouwd.

De Klant zal bij een online of via de app geplaatste bestelling, automatisch een schriftelijke bevestiging per e-mail ontvangen met alle informatie over de bestelde Goederen en de totale prijs van de bestelling.

Voor elke wijziging en/of annulering die plaatsvindt na de bevestiging van de bestelling, dient de Klant zo snel mogelijk contact op te nemen met de desbetreffende Domino’s Pizza Vestiging welke niet verplicht kan worden om het verzoek in te willigen en aldus gerechtigd is om gemaakte kosten door te rekenen aan de Klant.

De Franchisenemer en/of de Domino’s Pizza Vestiging behoudt zich het recht voor om de bevestigde bestelling op elk moment te annuleren, zonder dat dit kan leiden tot enige aansprakelijkheid en/of schadevergoeding uit hoofde van DPNL en/of de Domino’s Pizza Vestiging, o.a. – doch niet uitsluitend, indien:

 • De financiële instelling van de betaalkaart aanvaardt de transactie niet;
 • De Klant en/of de verwerker van de betaling verklaart de transactie ongeldig;
 • De gegevens verstrekt door de Klant blijken incorrect en/of onvolledig te zijn;
 • De Goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling zijn niet meer beschikbaar of deze mogen wegens legitieme redenen niet verkocht worden.

Het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 7:46d BW is niet van toepassing.

Levering en leveringstermijn
De levering van de bestelling zal geschieden op het door de Klant opgegeven adres.

De Domino’s Pizza Vestiging zal zich inspannen om de levering zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden binnen de aangekondigde leveringstermijn, er wordt naar gestreefd om de levering binnen 25 minuten na de bestelling te leveren.

Overmacht en omstandigheden die de levering binnen deze termijn operationeel onmogelijk of bijzonder moeilijk maken (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, een grote bestelling of weersomstandigheden) kunnen een afwijking van de aangekondigde leveringstermijn rechtvaardigen.

Voor de levering van de bestelling geldt een minimumbedrag. Het minimumbedrag kan per Domino’s Pizza Vestiging verschillen en staat aangegeven op de website.

Franchisenemer en/of de Domino’s Pizza Vestiging behoudt zich het recht voor om een onkostenvergoeding aan te rekenen indien de Klant niet wordt aangetroffen op het door de Klant opgegeven leveringsadres.

Franchisenemer en/of de Domino’s Pizza Vestiging kan aanspraak maken op een onkostenvergoeding ter waarde van het bestelbedrag indien de levering geen doorgang kan vinden of dermate wordt belemmerd door een omstandigheid te wijten aan de Klant (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: niet openen van de deur, defecte deurbel, etc.).

Voorraad
De Domino’s Pizza Vestiging levert zolang de voorraad strekt. De Domino’s Pizza Vestiging zal zich echter inspannen om voldoende voorraad van elk product te voorzien.

Mocht de voorraad onvoldoende beschikbaar zijn in een Domino’s Pizza Vestiging, na validering van de bestelling, dan zal de Domino’s Pizza Vestiging zich inspannen om tot een alternatieve oplossing van dezelfde prijsklasse te komen, waar zowel de Domino’s Pizza Vestiging als de Klant zich in kan vinden.

In het kader hiervan zal de Domino’s Pizza Vestiging telefonisch contact opnemen met de Klant.

Indien een alternatieve oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal de Domino’s Pizza Vestiging overgaan tot annulering van de bestelling, waarbij een eventuele reeds betaalde bestelling, terugbetaald zal worden aan de Klant al dan niet gedeeltelijk indien de bestelling uit meerdere producten bestaat.

Promoties
De Klant kan enkel van de promoties, kortingen en/of aanbiedingen genieten die geldig zijn op het moment van de bestelling.

De promoties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Zo niet, kan Franchisenemer noch de Domino’s Pizza Vestiging achteraf gehouden worden de promoties toe te passen.

Het is niet mogelijk promoties, kortingen en aanbiedingen te combineren, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

4. PRIJS – BETALING

Prijs
De prijzen kunnen per Domino’s Pizza Vestiging verschillen. De prijzen zijn terug te vinden op de website van desbetreffende Domino’s Pizza Vestiging. De prijzen kunnen te allen tijde door de Domino’s Pizza Vestiging worden gewijzigd.

De prijzen zoals vermeld via de telefoon, op de website, de app of het promomateriaal van DPNL zijn steeds inclusief BTW. Ook zijn de vermelde prijzen altijd uitgedrukt in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Het vermelden van de correcte prijs door de Domino’s Pizza Vestiging betreft een inspanningsverplichting. De Domino’s Pizza Vestiging is niet aansprakelijk voor kennelijke type- en/of drukfouten.

Betaling en betaalmiddelen
De door de Klant gewenste betalingswijze dient reeds bij de bestelling te worden aangegeven. Mogelijkheden met betrekking tot de betalingswijze kunnen per Domino’s Pizza Vestiging variëren.

Indien de betalingswijze niet op voorhand wordt aangegeven door de Klant, dan heeft de Domino’s Pizza Vestiging niet de verplichting om de bestelling uit te voeren.

In beginsel kunnen de beschikbare betaalmiddelen als volgt worden samengevat:

 • Bij betaling van online bestelling of bij afhaling in de Domino’s Pizza Vestiging heeft de Klant de keuze uit volgende betaalmiddelen:
  • iDeal
  • Paypal
  • Creditcard
  • Pin
  • Contant
 • Bij betaling van de bestelling bij levering aan de Klant, heeft de Klant de keuze uit volgende betaalmiddelen:
  • Contant

Een aantal Domino’s Pizza Vestigingen zijn Cashless en accepteren dan ook geen contante betalingen.

Wisselgeld bezorger
Indien de desbetreffende Domino’s Pizza Vestiging een contante betaling toestaat als betaalmiddel, dan heeft de bezorger uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,00 contant bij zich en dient de Klant zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

De Klant zal bij aflevering of afhalen controleren of de bestelling compleet en correct is. Indien dit niet het geval is, dient de Klant dit onmiddellijk te melden aan de bezorger of zo spoedig mogelijk aan de Domino’s Pizza Vestiging waar de bestelling is geplaatst. Indien de geleverde bestelling niet compleet of correct is geleverd zal de Domino’s Pizza Vestiging het product naleveren om de bestelling compleet of correct te maken.

Indien het compleet of correct maken van de bestelling niet mogelijk is, zal de Domino’s Pizza Vestiging haar best doen om een alternatieve oplossing aan te bieden aan de Klant.

De totale aansprakelijkheid van DPNL en haar Franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het orderbedrag

Verdere aanspraken van de Klant - ongeacht de rechtsgrond - zijn uitgesloten. De aansprakelijkheid van DPNL en haar Franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van DPNL en/of haar Franchisenemers.

 

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.dominos.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij DPNL, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.dominos.nl en/of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen.

Het is niet toegestaan op de website en/of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen. Daarnaast is het niet toegestaan de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken, noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan- of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van DPNL, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

 

7. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS/PRIVACY

Bij het bezoeken van de website of de app en/of bij het plaatsen en verwerken van een bestelling worden persoonsgegevens van de Klant verwerkt. DPNL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

De wijze waarop DPNL met persoonsgegevens van de Klant omgaat is te vinden in het Privacy Policy op https://www.dominos.nl/over-dominos/privacy.

Bij het bezoeken van de website kan informatie in de browser opgeslagen of opgehaald worden, meestal in de vorm van cookies. Er kan voor gekozen worden om sommige soorten cookies te blokkeren. Via deze link is er meer informatie te vinden over de verschillende categorieën cookies en kunnen standaardinstellingen gewijzigd worden.

 

8. KLACHTEN & VRAGEN

De meest gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op www.dominos.nl/faq.

Domino's Pizza is een franchiseorganisatie waarvan het netwerk bestaat uit zelfstandig ondernemers en Corporate winkels. Op- en/of aanmerkingen en eventuele klachten over bestellingen kunnen in eerste instantie gemeld worden bij de Domino’s Pizza Vestiging waar de bestelling is geplaatst. In de bestelbevestiging die per e-mail wordt verzonden en op de website staan de contactgegevens van de betreffende winkel. Feedback en/of klachten kunnen ook worden ingediend via het contactformulier op www.dominos.nl/faq of via klantenservice@dominos.nl.

U kunt uw klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.